เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
Animated Dragonica Star Glove Pointer                                                            ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (หอสมุดเติมทองไชย) โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน...ยินดีต้อนรับ !!
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
ห้องสมุดโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นห้องสมุดมีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นมาตรฐานห้องสมุด 4 ดี และส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
 1. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้หลักของโรงเรียน ที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ โดยมีบุคลากรประจำห้องสมุดที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับลักษณะของงาน
 2. มุ่งพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและการค้นคว้าหาความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบที่มีคุณภาพและทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้ใช้บริการ
 3. มุ่งส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นในโรงเรียนโดยเน้นความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและห้องเรียนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ทั้งการอ่านเพื่อความเพลิดเพลินและการอ่านเพื่อการค้นคว้าหาความรู้ เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านที่ยังยืนให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริการโรงเรียน
 4. มุ่งให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นผู้ที่ใช้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง
 5. ดำเนินงานและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน การดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้ห้องสมุดให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และผู้รับบริการพึงพอใจ
 6. เน้นการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนโดยบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งนักเรียน ครูบรรณารักษ์ ครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรณ์
 7. เป็นผู้นำในการสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนเห็นความสำคัญของห้องสมุดโรงเรียน และสนับสนุนการดำเนินงานและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

เป้าประสงค์
 1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโดยมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
 2. ส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด โดยกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนอ่าน ดู ฟัง จากทรัพยากรสารสนเทศและสื่อหลากหลายประเภทและรูปแบบ ทั้งการอ่านภายในห้องสมุดและภายนอกห้องสมุด เพื่อความเพลิดเพลิน เสริมสร้างจินตนาการ การค้นคว้าหาความรู้ ความเข้าใจสำหรับการเรียน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
 3. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่านที่ยั่งยืน
 4. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะและนิสัยในการตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ วางแผน แสวงหา เลือก และประเมินวิธีการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ตนเอง เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ สามารถพึ่งพาตนเอง และเติบโตเป็นพลเมืองที่สามารถพึ่งพาตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 5. นักเรียนมีทักษะการรับรู้ เข้าถึง ประเมิน เลือก และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 6. สนับสนุนให้นักเรียนเข้าถึงองค์ความรู้ ความคิดวัฒนธรรม และข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมกับวัยได้อย่างเสรี
 7. ให้บริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
 8. ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ และพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยใหนักเรียนสามารถแสวงหาความรู้และมีทักษะสำหรับการดำเนินชีวิตในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 9. บรรณารักษ์ของห้องสมุดโรงเรียนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยติดตามความรู้ ข่าวสาร ความคิด และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมของนักเรียนสำหรับการเรียนรู้และดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Loading..
  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

Loading..

Loading..

2020 - ห้องสมุด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน