APA Style

สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์,ม.ร.ว.. (). ศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทย : ภูมิหลังทางปัญญา-รูปแบบทางศิลปกรรม . : พิฆเณศพริ้นติ้งเซ็นเตอร์.

Chicago Style

สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์,ม.ร.ว.. ศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทย : ภูมิหลังทางปัญญา-รูปแบบทางศิลปกรรม. : พิฆเณศพริ้นติ้งเซ็นเตอร์, . Text.

MLA Style

สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์,ม.ร.ว.. ศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทย : ภูมิหลังทางปัญญา-รูปแบบทางศิลปกรรม. : พิฆเณศพริ้นติ้งเซ็นเตอร์, . Text.

Turabian Style

สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์,ม.ร.ว.. ศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทย : ภูมิหลังทางปัญญา-รูปแบบทางศิลปกรรม. : พิฆเณศพริ้นติ้งเซ็นเตอร์, . Print.