APA Style

พาวเวล, ไมเคิล. (2555). ถอดรหัสสมองอัจฉริยะ! = How to boost your brian /MichaelPowell ; กวิวัณย์ ตันธนวิกรัย แปล (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท.

Chicago Style

พาวเวล, ไมเคิล. ถอดรหัสสมองอัจฉริยะ! = How to boost your brian /MichaelPowell ; กวิวัณย์ ตันธนวิกรัย แปล. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2555. Text.

MLA Style

พาวเวล, ไมเคิล. ถอดรหัสสมองอัจฉริยะ! = How to boost your brian /MichaelPowell ; กวิวัณย์ ตันธนวิกรัย แปล. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2555. Text.

Turabian Style

พาวเวล, ไมเคิล. ถอดรหัสสมองอัจฉริยะ! = How to boost your brian /MichaelPowell ; กวิวัณย์ ตันธนวิกรัย แปล. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2555. Print.